• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
       ยั ง ไ ม่ มี ห นั ง สื อ ส่ ง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  โทร.0-4281-1464 โทรสาร.0-4281-1464
  E-mail Address :  info@sesao19.go.th    pisit_oo@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1571 วินาที