• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04249.44/7
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กุดสะเทียนวิทยาคาร
  ถึง : กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวจิตรา สอนพงษ์
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04249.44/8
  ลว.  20 กรกฎาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: กุดสะเทียนวิทยาคาร
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยพอเพียง
  รายละเอียด : ส่งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยพอเพียง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวจิตรา สอนพงษ์
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04249.44/13
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2554
  เจ้าของเรื่อง: กุดสะเทียนวิทยาคาร
  ถึง : กลุ่มบริหารงานบุคคล ,
  เรื่อง : รายงานการสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ-ส่งนักเรียน
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ตามหนังสือที่ศธ. ๐๔๒๔๙/๓๕๘๙ แจ้งให้โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารสำรวจข้อมูลความต้องการใช้รถรับ-ส่งนักเรียนนั้น แล้วให้จัดส่งข้อมูลไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ บัดนี้โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ได้สำรวจและจัดส่งเอกสารตามความละเอียดที่แนบท้าย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวจิตรา สอนพงษ์


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
  โทร.0-4281-1464 โทรสาร.0-4281-1464
  E-mail Address :  info@sesao19.go.th    pisit_oo@hotmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1529 วินาที