[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   

  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  103 รายการ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน
 (มีผู้ชม 42 ครั้ง)
   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค31101 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้รายงาน นางสาวจีระนันท์ กรรณลา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปี....
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน
 (มีผู้ชม 67 ครั้ง)
   ....
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
 (มีผู้ชม 60 ครั้ง)
   ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ผู้ศึกษา อานาจ กันนะลา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดง....
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน
 (มีผู้ชม 63 ครั้ง)
   ....
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน
 (มีผู้ชม 52 ครั้ง)
   ....
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน
 (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ32101 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ผู้รายงาน นายกิตติพัฒน์ พิมพ์เขต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีที่ท....
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : นางดวงใจ ไชยโย โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม
 (มีผู้ชม 78 ครั้ง)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดการสอน เรื่อง อาหารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .50 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 เรื่อง อาหารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อวัดความ....
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ผู้ส่งข่าว :
 (มีผู้ชม 45 ครั้ง)
   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางสาวปริมประภา นาสมชัย สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีที่พิมพ์ 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพขอ....
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : นางสาวปริมประภา นาสมชัย
 (มีผู้ชม 295 ครั้ง)
   ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษา นางสาวปริมประภา นาสมชัย สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีที่พิมพ์ 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของช....
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ผู้ส่งข่าว : นางรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์
 (มีผู้ชม 171 ครั้ง)
   ด้วย นางรติรัตน์ บุญนัยน์รัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่การสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานเป็น ครู ชำนาญการพิเศษ โดยได้จัดทำวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาอาเซี....
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย ict สพป.นภ.2
.............................................................................................................................................