[ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]   
  มีข่าว-กิจกรรมทั้งหมด  82 รายการ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : วีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
 (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
   การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน The Development of L....
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : วรัญญา ทองหาญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 (มีผู้ชม 48 ครั้ง)
   บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาต....
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : นางสาวนุสรา พิมพิศาล
 (มีผู้ชม 52 ครั้ง)
   แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Reading English Is Fun เล่มที่ 1 Signs and Notices....
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : จงรัก จันทวงศ์
 (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
   Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School Chongrak Chantawong Abstracts This assessment the objectives; 1) assess the quality of the learning process to the students according to the ....
วันเสาร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2559
ผู้ส่งข่าว : ณรงค์ชัย บุตรวัง โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
 (มีผู้ชม 55 ครั้ง)
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ....
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : จงรัก จันทวงศ์
 (มีผู้ชม 39 ครั้ง)
   การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ ?4As? เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรร....
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โพชฌง เสืออบ
 (มีผู้ชม 33 ครั้ง)
   กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ ?POIRS?เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป....
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : สามารถ รุ่งเรือง
 (มีผู้ชม 39 ครั้ง)
   กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ?2AUIDE? เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส....
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : สุนทรีย์ แสงหงษ์
 (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
   การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนอย่....
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
 (มีผู้ชม 44 ครั้ง)
   เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบ....
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
.............................................................................................................................................