อ่านทั้งหมด
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน  (มีผู้ชม 51 ครั้ง)
  ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค31101 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการ....
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน  (มีผู้ชม 78 ครั้ง)
  ....
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์  (มีผู้ชม 71 ครั้ง)
  ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ผู้....
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
ผู้ส่งข่าว : สุธาสินี ไชยแสน  (มีผู้ชม 71 ครั้ง)
  ....