จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2561
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19
           ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 ผู้ศึกษา อานาจ กันนะลา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดาเนินโครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับเกณฑ์ความสำเร็จที่กาหนดไว้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา จำนวน 35 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 522 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ จำนวน 522 คน รวมจานวน 1,079 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 และผู้ปกครองนักเรียน กำหนดจำนวน กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเทียบสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) วิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปรากฏผลดังนี้ 1.1 ด้านความสอดคล้องของบริบทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก 1.2 ด้านความเพียงพอของปัจจัยนาเข้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก 1.3 ด้านความเหมาะสมของกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 1.4 ด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองต่อโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัด หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เทียบกับเกณฑ์ความสาเร็จที่กาหนด ไว้ (3.50) ทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุกด้าน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

จัดทำโดย กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
..........................................................................................................................................