ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ::ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ได้ที่ www.rd.go.th
Home
Administrator
ข้อแนะนำ
  1. ระบบนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูล ด้วยเหตุผลเพื่อ รักษาระดับความสำคัญของข้อมูล (security concepts relating to information)
    1. Confidentiality : ความลับ
    2. Integrity : ความถูกต้อง
    3. Availability : ความสามารถในการให้บริการ

  1. ผมจึงเลือกใช้ ระบบ File Management รูปแบบ Text (Tab delimited) (*.txt) กับระบบนี้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) <-