[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

[anakintr]
[nokia3320]
[kullachet]
สมาชิกทั้งหมด 155 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 7 คน

[sompot]

[tata212224]

[sirisil]

[thaiaof]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บโรงเรียนในสังกัด

 
  

  หมวดหมู่ : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : ประวัติ สพม.19
โดย : admin
เข้าชม : 2028
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
A- A A+
        

ความเป็นมา
      ตามมาตรา  37  แห่ง  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดให้การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้องยึดเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ได้กำหนดให้มีการประกาศ  จัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น  โดยรวมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
       เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2552  สภาการศึกษาได้มีมติในคราวประชุม  ครั้งที่  1/2552  เห็นชอบ ในหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)  ในวันที่  31  มีนาคม  2552  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศ  กำหนด  ให้มีศูนย์ประสานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา รวม  41  ศูนย์  รับผิดชอบ  ดูแล  และประสาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับมัธยมศึกษา  ทั้งนี้  ศูนย์ที่  18  มีพื้นที่รับผิดชอบ  จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู
       ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553)  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.  2553) ให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้    กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ  เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่  17  สิงหาคม 2553  โดยให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด  จำนวน  42  เขต (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  127  ตอนพิเศษ  98 ง  หน้า  62  วันที่  18  สิงหาคม  2553)
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าว  มีพื้นที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
       1. จัดทำนโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
       2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  และกำกับ  ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน  ดังกล่าว
       3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
       4. กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
       5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
       6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
       7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
       8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย  ในเขตพื้นที่การศึกษา
       9. ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
      10. ประสาน  ส่งเสริม  การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานด้านการศึกษา
       11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
       12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 2 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ5 อันดับล่าสุด

      ประวัติ สพม.19 7/ส.ค./2556
      แผนที่ตั้ง สพม.19 7/ส.ค./2556
      ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.19 7/ส.ค./2556
      เมื่อใดให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์ 24/ม.ค./2554
      ธุรกิจโฆษณาบนเว็บ 24/ม.ค./2554