334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒