× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ ออกจากระบบ
สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรมพิมพ์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
334 ม.4 บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์: 0-4287-0409 โทรสาร: 0-4287-0410